Polityka Prywatności serwisu www.oferty-aptek.pl

prowadzonego przez spółkę DK Sp. z.o.o.

 

Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez serwis www.

 

Administratorem Serwisu jest DK11 Sp. z.o.o., ul. Rozmarynowa 39, 42- 612 Tarnowskie Góry (Polska), posiadająca NIP: 6452578019 KRS: 0000999888 (zwana  dalej „DK11 Sp. z.o.o.” lub „Administrator”).

Kontakt z Administratorem poprzez mail: dominika.kucharska@oferty-aptek.pl.

Strona www.oferty-aptek.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych.

 

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o:

 

Preambuła

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę danych osobowych. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z  naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, ze zm.).

 

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Poniżej przedstawiamy warunki przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych przez nas danych. Wyjaśniamy, że wykorzystanie i zbieranie przez nas danych ograniczone jest do niezbędnego minimum. 

 

Jakie dane zbieramy o kliencie?

 

Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe –są to anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią.

Dodatkowo Administrator gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak np.: kraj, liczba odwiedzin, czas wizyty, rodzaj przeglądarki, itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, zapisujesz się do naszego newslettera, tworzysz konto w naszym serwisie, przekazujesz nam swoje dane osobowe, takie jak:imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane, może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu „url” strony zawierającej formularz.

 

Możliwe cele zbierania danych osobowych klientów przez stronę www.oferty-aptek.pl

 

 • Zakładanie konta Użytkownika w serwisie,
 • prezentacji profilu użytkownika innym użytkownikom,
 • prowadzenie newslettera
 • prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych,
 • wyświetlanie ogłoszeń użytkowników,
 • składanie zamówień,
 • zawarcie i realizacja umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,
 • rozliczenia sprzedaży,
 • archiwizacja,
 • prezentacja oferty lub informacji,
 • obsługa zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 • jeżeli wyraziłeś zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi, jako pierwsze,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z prawa polskiego lub Unii na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

 

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dane możemy przekazywać odbiorcom takim jak:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność;
 • firmom hostingowym na zasadzie powierzenia;
 • kancelariom prawnym i windykatorom;
 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony;
 • firmom świadczącym usługi marketingu na rzecz Administratora.

 

W przypadku, gdy podanie przez klientów danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Administratorem, podanie przez nich danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

W przypadku przekazania przez klientów danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz Administratora przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Administratora.

W przypadku przekazania przez klientów danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Administratorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Bankiem.

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania a także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne takie jak:

1) szyfrowanie danych osobowych,

2) zdolności ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

3) zdolności szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

4)regularnych testów, pomiarów i ocen skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo kontroli i dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych osobowych,
 • czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do:

 • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np.  mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 

Informacja o plikach cookies (tzw. „ciasteczka”)

Serwiskorzysta zplików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies identyfikują Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie Strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Pliki cookies mogą mieć charakter trwały lub tymczasowy.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:

 • uproszczenia procesu zakupowego (zapamiętanie dokonanych zakupów, identyfikacja klienta, czy też zapamiętanie aktualnej sesji klienta)
 • prawidłowej obsługi Sklepu,
 • działań marketingowych oraz reklamowych (dostosowanie wyświetlanych reklam do preferencji klienta,
 • tworzenia statystyk odsłon sklepu,
 • integralności Strony z powiązanymi usługami zewnętrznymi (np. udostępnienie listy znajomych z Facebook’a)

 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach portali społecznościowych:

Administrator prowadzi profil w portalu (facebook, instagram) w celu kontaktowania się z jego użytkownikami oraz przedstawiania na portalu przygotowanych przez siebie treści, ofert i promowania własnej działalności, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników portalu, gdy odwiedzają wskazany profil, bądź wchodzą z nim w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości).

Administrator przechowuje dane osobowe do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania. Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania Administrator także jest zobowiązany. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.