REGULAMIN

UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA

Z INFORMACJI POUFNYCH

 

 1. DEFINICJE

 

Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się pojęciem:

 1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 2. Serwis – rozumie się przez to stronę internetową www. oferty-aptek.pl___;
 3. Administrator Serwisu – rozumie się przez to DK11 Sp. z.o.o., ul. Rozmarynowa 39, 42-612 Tarnowskie Góry (Polska), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000999888;
 4. Informacje Poufne – rozumie się przez to informacje i dokumenty dotyczące działalności Strony przekazującej udostępnione (niezależnie od formy, w tym poprzez Serwis do których dostęp Użytkownik otrzymał po akceptacji warunków niniejszego Regulaminu) Inwestorowi w związku z Projektem, w szczególności informacje handlowe, prawne, ekonomiczne, finansowe oraz dotyczące know–how przedsiębiorstwa Strony przekazującej, a także analizy, opracowania, protokoły, notatki, umowy oraz inne dokumenty zawierające lub odwołujące się do Informacji Poufnych, a które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa Strony ujawniającej w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w przypadku ujawniania naraziłyby Stronę przekazującą na szkodę;
 5. Nabycie apteki / punktu aptecznego – rozumie się przez to nabycie przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej przez Stronę przekazującą albo też nabycie udziałów w spółkach kapitałowych albo praw i obowiązków wspólników w spółkach osobowych – w zależności od formy prawnej działalności w jakiej prowadzona jest apteka / punkt apteczny;
 6. Projekt – rozumie się przez to wszelkie czynności faktyczne i prawne, w tym ujawnienie Informacji Poufnych, negocjacje, prowadzone w celu określenia możliwości, zasadności oraz warunków Nabycia apteki / punktu aptecznego, przez Inwestora, oraz zwarcia umowy nabycia przedmiotowej apteki / punktu aptecznego;
 7. Strona przekazująca – rozumie się przez to podmiot zainteresowany zbyciem apteki / punktu aptecznego, ujawniający za pośrednictwem Serwisu własne Informacje Poufne;
 8. Inwestor – rozumie się przez to podmiot zainteresowany nabyciem apteki / punktu aptecznego, będący jednocześnie podmiotem otrzymującym Informacje Poufne ze strony Serwisu, korzystający z serwisu jako użytkownik w związku z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz po wypełnieniu formularza na stronie internetowej lub poprzez utworzenie konta w Serwisie i zalogowanie na koncie użytkownika.
 9. Użytkownik – rozumie się przez to użytkownika serwisu, który uzyskał dostęp do Serwisu po akceptacji Regulaminu oraz po wypełnieniu formularza na stronie internetowej lub poprzez utworzenie konta w Serwisie i zalogowaniu na koncie użytkownika.
 10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin jest przedstawieniem zasad, warunków, praw i obowiązków związanych z prowadzeniem strony internetowej Serwisu przez Administratora Serwisu, a także zasad korzystania z materiałów, informacji i oferowanych usług przez Użytkowników Serwisu, w tym zasad udostępniania i wykorzystania Informacji Poufnych.
 2. Na stronie internetowej Serwisu udostępniane są materiały i informacje będące w posiadaniu Administratora Serwisu, związane z celem prowadzenia strony internetowej przez Administratora jakim jest prezentacja i realizacja Projektu związanego z nabyciem apteki / punktu aptecznego przez potencjalnego Inwestora.
 3. Strona przekazująca Informacje Poufne, będąca podmiotem zainteresowanym zbyciem apteki / punktu aptecznego działa, poprzez Administratora Serwisu, posiadającego zgodę na dalsze przekazanie Informacji Poufnych dotyczących apteki / punktu aptecznego potencjalnemu inwestorowi – zainteresowanymi zakupem apteki / punktu aptecznego.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI STRONY

 

 1. Dostępne na stronie internetowej układy treści, zdjęcia, materiały pisemne, grafiki i inne korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niezależnie od innych środków ochrony prawnej określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Korzystanie z materiałów i treści dostępnych na stronie internetowej Serwisu, w tym Informacji Poufnych, jest bezpłatne i następuje na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad etyki i współżycia społecznego, a także do nienaruszania dóbr osobistych innych użytkowników.
 4. W celu poznania treści i materiałów będącymi Informacjami Poufnymi Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu, wypełnienia formularza online dostępnego na stronie Serwisu lub utworzenia konta Użytkownika poprzez rejestrację w Serwisie i udostępnienie Administratorowi Serwisu następujących danych: imię, nazwisko/ firmę wraz z danymi rejestrowymi KRS lub CEIDG, także dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/siedziby).
 5. Wypełnienie formularza online dostępnego na stronie Serwisu lub utworzenie konta Użytkownika równoznaczne jest z: (i) akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, (ii) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodną z celem niniejszego Regulaminu oraz (iii) ze zobowiązaniem do zachowania poufności wszystkich informacji i danych uzyskanych w związku z dostępem do Serwisu.
 6. Materiały i informacje prezentowane na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 

 1. ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych, w których posiadanie wszedł poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej lub poprzez utworzenie konta w Serwisie i zalogowanie na koncie użytkownika.
 2. Informacje dostępne po akceptacji niniejszego Regulaminu w związku z wypełnieniem formularza lub po zalogowaniu na konto Użytkownika, są Informacjami Poufnymi i zostały udostępnione wyłącznie w celu oraz realizacji Projektu.
 3. Informacje Poufne i zobowiązanie do zachowania ich w poufności nie obejmują informacji, które:
  1. były powszechnie znane w momencie ujawnienia,
  2. zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem były znane Użytkownikowi lub Strona otrzymująca była w ich posiadaniu przed przekazaniem informacji przez Stronę przekazującą,
  3. zostały opracowane przez Stronę otrzymującą niezależnie, bez jakichkolwiek odniesień, odwołań oraz jakiegokolwiek wykorzystania Informacji Poufnych lub innych danych zastrzeżonych otrzymanych od Strony przekazującej jako Informacje Poufne,
  4. zostały zamieszczone w materiałach marketingowych lub innych dokumentach Strony przekazującej.
 4. Niezależnie przypadków określonych w pkt. IV.3 powyżej, Strona otrzymująca jest uprawniona do ujawnienia Informacji Poufnych, jeżeli została do tego zobowiązana na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej lub nakazują mu to przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa
 5. Strona otrzymująca zapewnia, że wszelkie Informacje Poufne uzyskane poprze dostęp do Serwisu lub od Administratora Serwisu przekazane, będą chronione w stopniu nie gorszym niż informacje poufne Strony otrzymującej i zachowane w tajemnicy oraz zobowiązuje się, iż Informacje Poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Projektu, oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione osobie trzeciej bez uprzednio wyrażonej, w formie pisemnej, zgody Strony przekazującej lub Administratora Serwisu. Niniejsze postanowienie pozostaje wiążące bezterminowo.
 6. Strona otrzymująca zobowiązany jest do poinformowania Administratora Serwisu, zgodnie z posiadaną wiedzą, o przypadkach, gdy Informacje Poufne zostały lub mogły zostać udostępnione nieupoważnionym osobom trzecim.
 7. Strona otrzymująca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie utrwalać i nie rozpowszechniać Informacji Poufnej lub jej części, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu oceny możliwości realizacji Projektu lub innym celu ściśle związanym z przedmiotem współdziałania Stron.
 8. Strona otrzymująca zobowiązuje się, że będzie jedynym odbiorcą Informacji Poufnych, a jeżeli będzie to niezbędne do realizacji celu niniejszego Regulaminu, za uprzednio wyrażoną przez Administratora Serwisu na piśmie zgodą, zaangażuje w ocenę inwestycji profesjonalną obsługę prawną, finansową, podatkową lub instytucję bankową finansującą nabycie apteki / punktu aptecznego, , za pomocą których Strona otrzymująca realizuje Projekt lub którym realizację Projektu powierza, bez względu na rodzaj więzi prawnej z taką osobą (dalej jako „Przedstawiciel”). Strona otrzymująca oświadcza, że Informacje Poufne zostaną przekazane tylko takim jego Przedstawicielom, którzy z uwagi na zakres swych obowiązków zaangażowani będą w realizację Projektu, i którzy zostaną wcześniej wyraźnie poinformowani przez Stronę otrzymująca o charakterze Informacji Poufnych oraz o zobowiązaniach wynikających z Umowy.
 9. Strona otrzymująca zobowiązuje się, że Przedstawiciele zaangażowani w realizację Projektu zachowają w poufności Informacje Poufne, do których uzyskali dostęp w związku z realizacją Projektu oraz że podejmie niezbędne kroki w celu zapewnienia poufności Informacji Poufnych przekazywanych swoim Przedstawicielom. Strona otrzymująca za naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Przedstawicieli, którym ujawniała Informacje poufne ponosi odpowiedzialność jak za własne działania
 10. Strona otrzymująca zobowiązuje się na pisemne żądanie Strony otrzymujące lub w przypadku wygaśnięcia Umowy z jakichkolwiek przyczyn lub jej rozwiązania, do bezzwłocznego zwrotu oryginalnych nośników Informacji Poufnych oraz zwrotu lub całkowitego zniszczenia (łącznie z usunięciem ze sprzętu informatycznego lub systemów informatycznych przetwarzających dane) wszystkich kopii dokumentów oraz danych zawierających Informacje Poufne.

 

 1. SKUTKI NARUSZENIE ZOBOWIĄZANIA

 

 1. W razie naruszenia przez Stronę otrzymującą warunków niniejszego Regulaminu i ujawienia Informacji Poufnych, Strona przekazująca oraz niezależnie Administrator Serwisu będą mogli zażądać od Strony otrzymującej zapłaty kary umownej w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. Strona przekazująca oraz niezależnie Administrator Serwisu będą mieli ponadto prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
 2. Niezależnie od innych uprawnień lub roszczeń odszkodowawczych przysługujących Stronie przekazującej oraz niezależnie Administrator Serwisu na podstawie przepisów prawa, w przypadku naruszenia przez Stronę otrzymującą jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, Strona przekazująca oraz niezależnie Administrator Serwisu będą mieli prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków.
 3. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków powinno być wysłane Stronie otrzymującej w formie pisemnej, z określeniem terminu do wykonania wezwania.

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje bezterminowo.
 2. Administrator Serwisu uprawniony jest do jednostronne zmiany Regulaminu w każdym czasie poprzez ogłoszenie jego zmiany, na co niniejszym Użytkownik poprzez akceptacje niniejszego Regulaminu wyraża zgodę i zobowiązuje się do stosowania zmienionej wersji Regulaminu. Do Informacji Poufnych ujawnionych przed dniem zmiany na stronie internetowej Serwisu Regulaminu, stosuje się zapisy Regulaminu w brzmieniu z daty ujawnienia danych Informacji Poufnych.
 3. Wszystkie zawiadomienia, wezwania i inne informacje, które są wymagane lub dozwolone przez Umowę będą pisemne i będą uważane za skutecznie doręczone jeżeli zostaną doręczone do rąk własnych Administratora Serwisu lub Użytkownika lub przesłane im pocztą kurierską lub pocztą. Adres zamieszkania Użytkowania podany w formularzu na stronie internetowej lub poprzez utworzenie konta w Serwisie jest traktowany jako wiążący adres do doręczeń do chwili jego zmiany na Serwisie przez Użytkownika.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowienia objętych zobowiązaniem do zachowania poufności, których nie da się rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane wedle prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu.
 5. Do niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie przepisu prawa polskiego.